Javad Hotel Mashhad
Javad Hotel Mashhad Mashhad مشهد

평균 / 밤 가격 تومان 372,000

설명

Address: Imam Reza Blvd. 3 | Corner of Imam Reza Blvd. 3, Mashhad, Iran

-


 
Hotel Email:
Hotel Phone:
Hotel Website:

설명

Address: Imam Reza Blvd. 3 | Corner of Imam Reza Blvd. 3, Mashhad, Iran

자세히보기

설명

Address: Imam Reza Blvd. 3 | Corner of Imam Reza Blvd. 3, Mashhad, Iran

-


 가능한 방

تومان 5% Off
تومان 490000
تومان 465500


설명 :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.

 


객실 편의 시설 :

تومان 5% Off
تومان 372000
تومان 353400


설명 :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.

 


객실 편의 시설 :

تومان 5% Off
تومان 1000000
تومان 950000


설명 :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.

 


객실 편의 시설 :

تومان 5% Off
تومان 1000000
تومان 950000


설명 :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.

 


객실 편의 시설 :

تومان 5% Off
تومان 1400000
تومان 1330000


설명 :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.

 


객실 편의 시설 :

تومان 10% Off
تومان 1500000
تومان 1350000


설명 :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.

 


객실 편의 시설 :

تومان 10% Off
تومان 1500000
تومان 1350000


설명 :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.

 


객실 편의 시설 :

تومان 10% Off
تومان 1600000
تومان 1440000


설명 :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.

 


객실 편의 시설 :

تومان 10% Off
تومان 1597000
تومان 1437300


설명 :

"Price for total nights" 

Including Breakfast and Tax.

 


객실 편의 시설 :

모바일 앱을 받으십시오!

안전한 결제 채널, 간편한 4 단계 예약 절차 및 매끄러운 사용자 디자인 등 귀하의 모든 예약 요구 사항을 처리 할 수 ​​있습니다. 무엇을 더 요구할 수 있습니까?